OM KOMPETENCECENTRET

Kompetencecenter for Amning er en enhed under Komiteen for Sundhedsoplysning. Det blev etableret i juni 2011 for at tilgodese det stigende behov for opkvalificering af sundhedspersonale inden for amning.
Formålet med Kompetencecenter for Amning er således at indsamle og formidle forskningsbaseret viden om amning til sundhedspersonale og medvirke til erfarings- og netværksdannelse.

Kompetencecenter for Amning tilbyder forskningsbaseret kompetenceudvikling af sundhedspersonale via bl.a.:

  • længerevarende tværfaglig uddannelse i amning
  • lokale temadage og kurser, sammensat efter behov
  • professionelle netværk.

Ligeledes gennemfører Kompetencentret udviklings- og forskningsprojekter relateret til amning.

Kompetencecenter for Amning samarbejder med Sundhedsstyrelsen, de sundhedsfaglige organisationer, fødestederne og de kommunale sundhedstjenester i Danmark.
Derudover samarbejder Kompetencentret med flere universiteter og professionshøjskoler i Danmark, samt Statens Institut for Folkesundhed og Det Nationale Forsknings- og Analysecenterfor Velfærd.

Internationalt samarbejder Kompetencecentret med Nasjonal Kompetansetjeneste for Amming i Norge, Europäisches Institut für Stillen und Laktation, The European Lactation Consultants Alliance (ELACTA) og International Lactation Consultant Association (ILCA).

 

KOMPETENCECENTRETS ANSATTE

Ingrid Nilsson, sygeplejerske, sundhedsantropolog, IBCLC (International Board Certified Lactation Consultant) og ph.d.-studerende.

Ingrid er daglig faglig leder af Kompetencecentret på fuld tid. Ingrid har arbejdet inden for det obstetriske speciale siden 1987, som menig sygeplejerske, ledende sygeplejerske, udviklings- og forskningssygeplejerske.

Har arbejdet med det spædbarnsvenlige initiativ i Danmark og uddannet WHO-assessor, kvalificeret til at bedømme sygehuse efter WHOs ’10 skridt til vellykket amning’.

Var Danmarks repræsentant i EU-projektet ‘pilottesting the blueprint for action’ fra 2005-2008 og var i samme periode ansvarlig for udvikling af ’10 skridt til amning af præmature børn’.

Har lavet feltarbejde i Tyrkiet for at belyse tyrkiske migranters praksis omkring amning.

Er forfatter til Sundhedsstyrelsens ‘Amning – en håndbog for sundhedspersonale’ og medforfatter på andre lærebøger for sygeplejesker og læger og flere publicerede videnskabelige artikler.

Ingrid var blandt de første i Danmark, som blev certificeret som IBCLC i 2003 og tog herefter initiativ til udvikling og gennemførelse af et forberedelseskursus for kandidater, som gerne vil kvalificere sig til at gå til IBLCE-eksamen. Ingrid var også den første danske IBLCE-koordinator i Danmark, ansvarlig for afviklingen af IBLCE-eksamen i Danmark.

Ingrid kan kontaktes på in@sundkom.dk eller telefon +45 22 67 20 06.

 

Marianne Busck-Rasmussen, sundhedsplejerske, Master of Public Health, IBCLC.

Marianne er ansat i Kompetencecentret med det daglige ansvar for Ammekonsulentuddannelsen og de Professionelle netværk. Marianne har arbejdet med børnesundhed siden 1986, først som sygeplejerske i obstetrikken og pædiatrien og fra 1993 som sundhedsplejerske i Frederiksberg og Brøndby kommuner.

I Brøndby har Marianne deltaget i udarbejdelsen af den ammestrategi, der lå til grund for Brøndby Kommunes godkendelse som Spædbarnsvenlig Kommune i 2004 og siden recertificering i 2008.

På Master of Public Health-uddannelsen har Marianne skrevet afhandling om amning blandt etniske minoriteter. Med data fra Databasen Børns Sundhed har hun beskrevet ammefrekvenser og prædiktorer for amning blandt de 8 største etniske minoritetsgrupper i Danmark.

Marianne har lang erfaring med supervision og har en to-årig systemisk supervisoruddannelse fra DISPUK.

Fra sundhedsplejen har Marianne mange års erfaring med udvikling, monitorering og ledelse af sundhedsplejens ammevejledning.

Marianne kan kontaktes på mbr@sundkom.dk eller telefon +45 24 96 08 80.

Christine Buhl Halling, jordemoder, Cand.scient Teknoantropologi, IBCLC

Christine er ansat i Kompetencecentret på fuld tid med ansvar for Ammekonsulentuddannelsen, de Professionelle Netværk samt udviklingsprojekter.

Christine er uddannet jordemoder siden 2015, hvor hun har været ansat på Nordsjællands obstetriske afsnit frem til 2019.

I 2020 afsluttede Christine sin kandidat i teknoantropologi fra Aalborg Universitet. I løbet af sin uddannelse har hun haft fokus på udviklingsprojekter på forældre- og småbørnsområdet og har samarbejdet med Hvidovre Hospitals gyn/obstetriske afdeling. Christine har også været tilknyttet Copenhagen Health Innovation med fokus på at bygge bro mellem universiteter og klinikken.

Christine har gennem sit virke som jordemoder erfaring med forberedelse til amning samt med ammevejledning under den tidlige ammeetableringsfase.
I 2021 blev Christine certificeret IBCLC.

Christine kan kontaktes på ch@sundkom.dk eller telefon +45 20 58 07 97.

 

KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING

Kompetencecenter for Amning er forankret i Komiteen for Sundhedsoplysning. Ammekonsulentuddannelsen startede i Komiteens regi i 2008.

Komiteen for Sundhedsoplysning er en sygdomsbekæmpende, almennyttig forening, der arbejder tværfagligt og samarbejder med mange organisationer og offentlige organer.


Komiteens formål er:

  • at støtte sundhedsvæsenets behandling af sygdomme
  • at deltage aktivt i samfundets sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende arbejde
  • at støtte patienter og pårørende, såvel individuelt som kollektivt, i deres problemer med sygdomme og handicap
  • at støtte forskning omkring folkesundhed, herunder sygdomsforebyggelse, befolkningens sygdomme og samfundets helbredelsesmuligheder.

 

Læs mere på Komiteen for Sundhedsoplysnings hjemmeside 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev