UDDANNELSESTILBUD

SAMLEDE UDDANNELSESTILBUD

VELKOMMEN TIL KOMPETENCECENTER FOR AMNINGS OVERSIGT OVER KURSUSTILBUD

Med denne vifte af tilbud vil vi gerne bidrage til at styrke, udvikle og inspirere alle jer, der arbejder med eller er engagerede i amning og ammevejledning. De beskrevne tilbud er eksempler på allerede etablerede uddannelser og netværk samt nye uddannelsestilbud. Har I eller jeres arbejdsplads specifikke ønsker for uddannelse, skræddersyr vi også kurser og temadage, der specifikt retter sig mod jeres behov.

Viden, som styrker jeres kompetencer

I Kompetencecenter for Amning leverer vi hele tiden den nyeste viden og bedste træning – uanset hvilken faglige baggrund I har, eller om I er ansat på et sygehus eller i en kommune. Når vi udvikler vores kursustilbud, kobler vi den nyeste faglige og teoretiske viden med den virkelighed, I arbejder i. I vil derfor opleve, at I på flere af kurserne træner og arbejder med opgaver og øvelser, hvor I sætter jeres egne værdier, erfaringer og viden i spil. Det vil gøre jer i stand til at finde nye løsninger, når nye udfordringer eller behov opstår i ammevejledningen i jeres praktiske hverdag.

Kompetente undervisere

På vores uddannelser og temadage møder I nogle af landets mest kompetente undervisere, som både har stor viden om amning og har indgående kendskab til den virkelighed, ammevejledningen indgår i. Det betyder, at du får ny, relevant og aktuel viden, og der er desuden plads til faglig dialog og aktiv læring. Nogle emner er mere teoretiske end andre, og nogle redskaber skal afprøves for at give mening. Det betyder, at vi varierer vores undervisningsmetoder og tilrettelægger vores uddannelser, så de understøtter din læring og dit engagement bedst muligt.

Underviserne er både ansatte i Kompetencecenter for Amning og eksterne specialister.

Målgruppe

Kompetencecenter for Amnings uddannelsestilbud er rettet mod jordemødre, sygeplejersker, sundhedsplejersker, social- og sundhedsassistenter, læger og andre sundhedsprofessionelle, som arbejder med ammevejledning.

Uddannelsestilbud

Nedenfor findes en oversigt over de undervisningstilbud, kompetencecentret udbyder. Du kan læse mere om tilbuddene herunder:

Professionelle netværk

Specialtilrettelagte kurser og temadage for sundhedspersonale

Ammekonsulentuddannelsen: Læs en detaljeret beskrivelse om Ammekonsulentuddannelsen i afsnit lige nedenfor.

AMMEKONSULENTUDDANNELSEN

Ammekonsulentuddannelsen har været afholdt hvert år siden 2004 og mere end 1200 jordemødre, sygeplejersker, sundhedsplejersker, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter og læger fra Danmark, Grønland og Færøerne har gennemført uddannelsen.  

Uddannelsen er på 95 timer og er baseret på den nyeste dokumenterede viden om amning. Den tilpasses kontinuerligt sundhedspersonalets behov og de ændringer i samfundsudviklingen, som har betydning for ammevejledningen. 

Dansk certificering som ammekonsulent 

Fra 2025 bliver det, efter gennemførelse af Ammekonsulentuddannelsen, muligt at lade sig certificere som ammekonsulent ved enten at gå til IBCLC-eksamen eller til en dansk eksamen. Selve Ammekonsulentuddannelsen forbliver uændret både hvad angår fagligt niveau, varighed og indhold. Den nye danske certificering vil blive tilpasset danske forhold, dvs. danske guidelines og anbefalinger baseret på evidens. Det er også muligt at tage Ammekonsulentuddannelsen som et selvstændigt kursus uden at gå til eksamen.  

For at kunne gå til eksamen skal man indenfor de seneste fem år have vejledt i amning i 1000 timer. For en sygeplejerske på en barselsgang, en sundhedsplejerske og en jordemoder svarer det til ca. to års arbejde på fuld tid. 

Læs om Ammekonsulentuddannelsen i denne folder.

Målgruppe 

Jordemødre, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sundhedsplejersker, læger, ergoterapeuter, som har arbejdet med ammevejledning i praksis i minimum 2 år. 

Undervisere 

 • Ingrid Nilsson, sygeplejerske, Ph.d., IBCLC  
 • Marianne Busck-Rasmussen, sundhedsplejerske, MPH, IBCLC  
 • Lise Jensen, sygeplejerske, IBCLC, MPQM 
 • Marie Stampe Emborg, jordemoder, cand.scient.san 

Øvrige: Eksterne specialister indenfor de enkelte fagområder. 

INDHOLD: AMMEKONSULENTUDDANNELSEN 2024-2025

Modul 1: Grundmodul (4 dage)

Indeholder emner som: Brystets anatomi og fysiologi, amningens effekter på mor og barn, barnets sutteteknik, hyppighed og varighed af amning, hud mod hud-kontakt, biological nurturing, amning og gulsot, fødslens betydning for amning, en fælles forældreopgave, og forberedelse til amning.

Modul 2: Ammevejledning i teori og praksis – moderens perspektiv (4 dage)

Indeholder emner som: Modermælkens sammensætning, ammeobservation, sår og revner, brystinfektioner, stramt tungebånd, overvægt, brystkirurgi, infektionssygdomme, self-efficacy og determinanter for ammevarighed og opsporing af mødre med særlige behov.

Modul 3: Ammevejledning i teori og praksis – barnets perspektiv (3 dage)

Indeholder emner som: Hypoglycæmi og dehydrering, amning af præterme og sent præterme børn, trivsel, udmalkning, WHO’s kodeks og læsning af videnskabelig litteratur. 

Modul 4: Ammevejledning i teori og praksis – migration, farmakologi og psykiatri (3 dage)

Indeholder emner som: Amning af større børn, kulturel kommunikation, etniske minoriteter, depression, lægemidler og amning samt fremlæggelse af opgaver.

Forberedelse til modulerne

Til hvert modul vil der blive udleveret en litteraturliste med anbefalinger til forberedelse. Deltagerne vil mellem nogle af modulerne få adgang til 1-2 faglige præsentationer, som det forventes gennemgået som optakt til undervisning på det efterfølgende modul.

Observation af amning 

Deltagerne skal mellem modul 1 og 2 lave en øvelse bestående af observation af en amning i egen praksis svarende til 3 timers arbejde. 

Formålet med øvelsen

 • At deltagerne med baggrund i undervisningen på modul 1 får mulighed for at gennemføre en nøjagtig og systematisk ammeobservation og efterfølgende beskrive observationerne
 • At deltagerne får mulighed for at reflektere over, hvilken betydning det har for vejledningen, at observationen foregår nøjagtigt og systematisk. 

Aflevering
Deltagerne afleverer på modul 2 deres ammeobservationsskema.  

Udarbejdelse af gruppeopgave

Deltagerne skal mellem 3. og 4. modul ligeledes udarbejde en obligatorisk skriftlig opgave svarende til 20 timers arbejde. Hver gruppe har mulighed for 45 minutters vejledning.

Formål med gruppeopgaven

 • At deltagerne med baggrund i uddannelsen får mulighed for at arbejde med en videnskabelig artikel og relatere den til praktisk ammevejledning
 • At deltagerne får erfaring med præsentation af videnskabelig litteratur og oplæg til faglig diskussion

Aflevering: Gruppen afleverer 14 dage før modul 4 en rapportering af deres arbejde på maksimalt 3 sider. Opgaven godkendes af kursuslederne.

Obs: Undervisningen på uddannelsen foregår på dansk. Langt det meste litteratur er på engelsk.

TID OG STED: 2024-2025

(Alle moduler gennemføres som sammenhængende 1/1 dags undervisning variabelt i tidsrummet mellem kl. 08:30-16:00).

Jylland (Skanderborg)

Modul 1: 3.-6. september 2024

Modul 2: 5.-8. november 2024

Modul 3: 4.-6. februar 2025

Modul 4: 8.-10. april 2025

Sjælland (København)

Modul 1: 16.-19. september 2024

Modul 2: 18.-21. november 2024

Modul 3: 21.-23. januar 2025

Modul 4: 1.-3. april 2025

PRISER: 2024 – 2025

TILMELDING TIL AMMEKONSULENTUDDANNELSEN

Vælg tilmelding:

Tilmeldingen er bindende.

Tilmeldingsfrist: Tilmelding til uddannelsen er åben så længe der er ledige pladser.

Obs: Datoer for ammekonsulentuddannelsen 2025-2026 vil blive offentliggjort ved udgangen af 2024.

 

EVALUERING OG KVALITETSUDVIKLING

Ammekonsulentuddannelsen er under kontinuerlig udvikling, så den hele tiden er i overensstemmelse med den nyeste internationale, forskningsbaserede viden om amning og de krav, der stilles fra såvel praksis som danske sundhedsmyndigheder. Kursusdeltagerne evaluerer kurset efter hvert modul. 

TIDLIGERE DELTAGERE UDTALER

Tidligere deltagere har udtalt følgende om uddannelsen:

“Med års erfaring som sygeplejerske, havde jeg ikke forventet, at jeg ville blive så begejstret, som jeg er blevet. 
Jeg går på arbejde hver dag med en større glæde og tilfredshed. Jeg føler virkelig, at jeg kan hjælpe familierne meget bedre nu. På trods af mange år indenfor dette speciale, har jeg lært bunker af nyt”. (Sygeplejerske)

“Jeg har fået rigtig meget ny viden om amning og finder den meget relevant i min hverdag. Det er dejligt at opleve, at teori og praksis går tæt hånd i hånd.” (Jordemoder)

“Den nye viden har været rigtig brugbar i det daglige arbejde, og jeg har flere gange undervist på ammetemadag i forhold til den nyeste viden fra ammekurset.” (Sundhedsplejerske)

KONTAKT

For yderligere oplysninger om Ammekonsulentuddannelsen kontakt:

Lone Bygwraa
Kursussekretær
Telefon: + 45 2459 8618
Mail: lpb@sundkom.dk 

Marianne Busck-Rasmussen
Specialkonsulent, sundhedsplejerske, MPH, IBCLC 
Telefon: 2496 0880
Mail: mbr@sundkom.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

TRIVSELSKURSER FOR SUNDHEDSPLEJERSKER

 Som sundhedsplejerske kan man nogle gange blive i tvivl om, hvordan man skal vejlede, når det ammede spædbarn ikke trives.

Ønsker du at få mere viden og gå i dybden med, hvordan og hvornår vi bør intervenere, hvis det ammede barn ikke er i trivsel, så kan dette kursus være noget for dig.

Program

 • Vækstkurver som arbejdsredskab og vurdering af afvigelser fra kurven
 • Udfordringer med amningen som f.eks. dårlig sutteteknik eller for lidt mælk
 • Dårlig trivsel pga. tilstande hos barnet som f.eks. neonatal dehydrering, gulsot eller stramt tungebånd
 • Interventionsmuligheder når det ammede barn trives dårligt: teknik og hjælpemidler
 • Drøftelse af cases med forskellige problemstillinger om børn i dårlig trivsel, og hvordan man kan håndtere disse

 

Oplægsholdere

 • Fagpersoner fra Kompetencecenter for Amning samt eksterne.

 

Tid og sted

Kurset udbydes i 2025. Mere information følger her på siden og ellers se nedenfor for mulighed for at arrangere jeres eget kursus.

Lokalt arrangeret kursus i trivsel?

Trivselskurset kan også arrangeres lokalt for sundhedsplejerskerne i en kommune.

Ved interesse, kontakt sundhedsplejerske, MPH, IBCLC Marianne Busck-Rasmussen pr. mail: mbr@sundkom.dk eller tlf.: 24 96 08 80.

SPECIALTILRETTELAGTE KURSER

Formål
At deltagerne får øget deres viden og kompetencer inden for specifikke emner efter behov i relation til amning. Det kan være nye retningslinjer fra sundhedsstyrelsen, der skal implementeres, eller tilbagevendende problemstillinger, som er svære at tackle i den praktiske ammevejledning.

Omfang og indhold
Tilrettelægges i tæt samarbejde mellem Kompetencecenter for Amning og pågældende arbejdsplads, organisation eller forening.

Et eksempel på indhold i et specialtilrettelagt 2-dages kursus i en sundhedsplejerskeordning kunne være: anatomi og fysiologi, programmet tryg start, tilbagelænet amning, overvægt og amning, sår og revner på brystvorterne, suttebrikker, udmalkning, brystoperation, svampeinfektioner og blokamning.

Tid og sted
Sørger arbejdspladsen, organisationen eller foreningen for.


Pris
Afhænger af deltagerantal og omfang af arrangementet.


For specialtilrettelagte kurser og temadage kontakt:

Ingrid Nilsson, mail: in@sundkom.dk eller telefon: +45 22 67 20 06

Marianne Busck-Rasmussen, mail: mbr@sundkom.dk eller telefon: +45 24 96 08 80

Christine Halling, mail: ch@sundkom.dk eller telefon +45 20 58 07 97