UDDANNELSESTILBUD

Ammekonsulentuddannelsen har siden 2004 været udbudt til jordemødre, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sundhedsplejersker og læger fra Danmark, Grønland og Færøerne. Mere end 600 personer har gennem årene deltaget i uddannelsen.

Uddannelsen er på 95 timer og er baseret på den nyeste dokumenterede viden om amning. Den tilpasser løbende sundhedspersonalets behov og ændringer i samfundsudviklingen, som har betydning for ammevejledningen.

Uddannelsen opfylder IBLCE’s (International Board of Lactation Consultant Examiners) krav til eksamenskandidater og dækker ”IBLCE exam blueprint”. Uddannelsen har siden 2010 været godkendt af Lactation Education Accreditation and Approval Review Committee (LEAARC) og er i 2018 blevet re-godkendt.

I de senere år har næsten alle deltagere valgt at gå til IBLCE-eksamen, men dette er ikke et krav for at deltage i ammekonsulentuddannelsen. 85 % af dem, der har valgt at gå til IBCLC-eksamen, har bestået denne og kan i dag kalde sig Internationalt Certificerede Ammekonsulenter, IBCLC. IBCLC-eksamen bliver udbudt af den internationale organisation IBLCE

For at kunne gå til IBCLC-eksamen skal man udover 95 timers ammeuddannelse have vejledt i amning i 1000 timer. For en sygeplejerske på barselsgang, en sundhedsplejerske og en jordemoder svarer det til ca. to års arbejde på fuld tid.

Hvis du er i tvivl, om du har nok ammevejledningstimer til at gå til IBCLC-eksamen, kan du kontakte os.

Målgruppe
Jordemødre, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sundhedsplejersker og læger, som har arbejdet med ammevejledning i praksis i minimum 2 år.

Undervisere
Ingrid Nilsson, sygeplejerske, Ph.d., IBCLC
Marianne Busck-Rasmussen, sundhedsplejerske, MPH, IBCLC 
Christine Buhl Halling, jordemoder, cand.scient, IBCLC
Eksterne specialister inden for de enkelte områder. 

Hent folder om Ammekonsulentuddannelsen 2023-2024.

SAMLEDE UDDANNELSESTILBUD

VELKOMMEN TIL KOMPETENCECENTER FOR AMNINGS OVERSIGT OVER KURSUSTILBUD

Med denne vifte af tilbud vil vi gerne bidrage til at styrke, udvikle og inspirere alle jer, der arbejder med eller er engagerede i amning og ammevejledning. De beskrevne tilbud er eksempler på allerede etablerede uddannelser og netværk samt nye uddannelsestilbud. Har I eller jeres arbejdsplads specifikke ønsker for uddannelse, skræddersyr vi også kurser og temadage, der specifikt retter sig mod jeres behov.


Viden, som styrker jeres kompetencer

I Kompetencecenter for Amning leverer vi hele tiden den nyeste viden og bedste træning – uanset hvilken faglige baggrund I har, eller om I er ansat på et sygehus eller i en kommune. Når vi udvikler vores kursustilbud, kobler vi den nyeste faglige og teoretiske viden med den virkelighed, I arbejder i. I vil derfor opleve, at I på flere af kurserne træner og arbejder med opgaver og øvelser, hvor I sætter jeres egne værdier, erfaringer og viden i spil. Det vil gøre jer i stand til at finde nye løsninger, når nye udfordringer eller behov opstår i ammevejledningen i jeres praktiske hverdag.


Kompetente undervisere

På vores uddannelser og temadage møder I nogle af landets mest kompetente undervisere, som både har stor viden om amning og har indgående kendskab til den virkelighed, ammevejledningen indgår i. Det betyder, at du får ny, relevant og aktuel viden, og der er desuden plads til faglig dialog og aktiv læring. Nogle emner er mere teoretiske end andre, og nogle redskaber skal afprøves for at give mening. Det betyder, at vi varierer vores undervisningsmetoder og tilrettelægger vores uddannelser, så de understøtter din læring og dit engagement bedst muligt.

Underviserne er både ansatte i Kompetencecenter for Amning og eksterne specialister.


Målgruppe

Kompetencecenter for Amnings uddannelsestilbud er rettet mod jordemødre, sygeplejersker, sundhedsplejersker, social- og sundhedsassistenter, læger og andre sundhedsprofessionelle, som arbejder med ammevejledning.


Uddannelsestilbud

Nedenfor findes en oversigt over de undervisningstilbud, kompetencecentret udbyder. Du kan læse mere om tilbuddene herunder:

Professionelle netværk

Specialtilrettelagte kurser og temadage for sundhedspersonale

Du kan desuden læse en detaljeret beskrivelse om Ammekonsulentuddannelsen lige nedenfor.

AMMEKONSULENT

AMMEKONSULENTUDDANNELSEN 

Ammekonsulentudannelsen har været afholdt hvert år siden 2004 og mere end 800 jordemødre, sygeplejersker, sundhedsplejersker, social- og sundhedsassistenter og læger fra Danmark, Grønland og Færøerne har gennemført uddannelsen.

Uddannelsen er på 95 timer og er baseret på den allernyeste dokumenterede viden om amning. Den tilpasses kontinuerligt sundhedspersonalets behov og de ændringer i samfundsudviklingen, som har betydning for ammevejledningen.

Ammekonsulentuddannelsen kan man tage som et selvstændigt kursus. Efter kurset vælger nogle deltagere at gå til IBCLC-eksamen, som er udbudt af organisationen IBLCE (læs mere på iblce.org). I den forbindelse opkræver IBLCE en eksamensafgift på ca. 660 US$, der skal betales i foråret 2024. Når man har bestået den eksamen, kan man kalde sig Internationalt Certificeret Ammekonsulent, IBCLC.

Siden 2010 har ammekonsulentuddannelsen været godkendt af Lactation Education Accreditation and Approval Review Committee (LEAARC). Uddannelsen opfylder IBLCE’s krav til eksamenskandidater og dækker ”IBLCE exam blueprint”.

Bemærk, at for at kunne kandidere til at gå til IBCLC-eksamen, skal man kunne dokumentere 95 timers deltagelse i undervisning om amning, hvilket svarer til at have gennemført uddannelsen til ammekonsulent.
Derudover skal man inden for de sidste fem år havde vejledt i amning i 1000 timer. For en sygeplejerske på barselsgang, en sundhedsplejerske og en jordemoder svarer det til ca. to års arbejde på fuld tid.

Hvis du er i tvivl, om du har nok ammevejledningstimer til at gå til IBCLC-eksamen er du velkommen til at kontakte os.


Materiale om uddannelsen
Hent folder om Ammekonsulentuddannelsen 2023-2024
.

Målgruppe
Jordemødre, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sundhedsplejersker, læger, ergoterapeuter, som har arbejdet med ammevejledning i praksis i minimum 2 år.


Undervisere

 • Ingrid Nilsson, sygeplejerske, Ph.d., IBCLC samt uddannelsesleder
 • Marianne Busck-Rasmussen, sundhedsplejerske, MPH, IBCLC samt uddannelsesleder
 • Christine Buhl Halling, jordemoder, cand.scient, IBCLC

Der udover eksterne specialister inden for de enkelte områder 

PROGRAM FOR AMMEKONSULENTUDDANNELSEN 2024-2025

Modul 1: Grundmodul (4 dage)

Indeholder emner som: Brystets anatomi og fysiologi, amningens effekter på mor og barn, barnets sutteteknik, hyppighed og varighed af amning, hud mod hud-kontakt, biological nurturing, amning og gulsot, fødslens betydning for amning, en fælles forældreopgave, og forberedelse til amning.


Modul 2: Ammevejledning i teori og praksis – moderens perspektiv
 (4 dage)

Indeholder emner som: Modermælkens sammensætning, ammeobservation, sår og revner, brystinfektioner, stramt tungebånd, overvægt, brystkirurgi, infektionssygdomme, self-efficacy og determinanter for ammevarighed og opsporing af mødre med særlige behov.


Modul 3: Ammevejledning i teori og praksis – barnets perspektiv
 (3 dage)

Indeholder emner som: Hypoglycæmi og dehydrering, amning af præterme og sent præterme børn, trivsel, udmalkning, WHO’s kodeks og læsning af videnskabelig litteratur. 


Modul 4: Ammevejledning i teori og praksis – migration, farmakologi og psykiatri
 (3 dage)

Indeholder emner som: Amning af større børn, kulturel kommunikation, etniske minoriteter, depression, lægemidler og amning samt fremlæggelse af opgaver.

Forberedelse til modulerne

Til hvert modul vil der blive udleveret en litteraturliste med anbefalinger til forberedelse. Deltagerne vil mellem nogle af modulerne få adgang til 1-2 faglige præsentationer, som det forventes gennemgået som optakt til undervisning på det efterfølgende modul.


Observation af amning
 

Deltagerne skal mellem modul 1 og 2 lave en øvelse bestående af observation af en amning i egen praksis svarende til 3 timers arbejde. 

Formålet med øvelsen: 

 • At deltagerne med baggrund i undervisningen på modul 1 får mulighed for at gennemføre en nøjagtig og systematisk ammeobservation og efterfølgende beskrive observationerne
 • At deltagerne får mulighed for at reflektere over, hvilken betydning det har for vejledningen, at observationen foregår nøjagtigt og systematisk. 

Aflevering
Deltagerne afleverer på modul 2 deres ammeobservationsskema.  

Udarbejdelse af gruppeopgave: 

Deltagerne skal mellem 3. og 4. modul ligeledes udarbejde en obligatorisk skriftlig opgave svarende til 20 timers arbejde. Hver gruppe har mulighed for 45 minutters vejledning.

Formål med gruppeopgaven:

 • At deltagerne med baggrund i uddannelsen får mulighed for at arbejde med en videnskabelig artikel og relatere den til praktisk ammevejledning
 • At deltagerne får erfaring med præsentation af videnskabelig litteratur og oplæg til faglig diskussion

Aflevering: Gruppen afleverer 14 dage før modul 4 en rapportering af deres arbejde på maksimalt 3 sider. Opgaven godkendes af kursuslederne.

Undervisningen på uddannelsen foregår på dansk, men langt det meste litteratur er på engelsk.
IBLCE-eksamen afholdes på dansk.

DATOER 2023-2024

Modulerne på ammekonsulentuddannelsen 2023-2024 afholdes:


København

Modul 1: 4.-7. september 2023

Modul 2: 6.-9. november 2023

Modul 3: 6.-8. februar 2024

Modul 4: 23.-25. april 2024


Aarhus

Modul 1: 12.-15. september 2023

Modul 2: 21.-24. november 2023

Modul 3: 23.-25. januar 2024

Modul 4: 9.-11. april 2024

 

DATOER 2024-2025

Modulerne på ammekonsulentuddannelsen 2024-2025 afholdes:


Skanderborg

Modul 1: 2.-5. september 2024

Modul 2: 4.-7. november 2024

Modul 3: 4.-6. februar 2025

Modul 4: 8.-10. april 2025


København

Modul 1: 17.-20. september 2024

Modul 2: 19.-22. november 2024

Modul 3: 21.-23. januar 2025

Modul 4: 1.-3. april 2025

 

Datoer for ammekonsulentuddannelsen 2025-2026 vil blive offentliggjort ved udgangen af 2024.

PRISER

TILMELDING TIL AMMEKONSULENTUDDANNELSEN

Du kan her vælge mellem tilmelding til ammekonsulentuddannelsen 2024-2025 i:

Der er tilmeldingsfrist den 1. juni 2024.

Tilmeldingen er bindende.

For yderligere information om tilmelding kontakt:

Rasmus Helbo
Kursussekretær
Telefon: +45 35 47 57 57
Mail: rh@sundkom.dk

EVALUERING OG KVALITETSUDVIKLING

Ammekonsulentuddannelsen er under kontinuerlig udvikling, så den hele tiden er i overensstemmelse med den nyeste forskningsbaserede viden om amning og de krav, der stilles fra såvel praksis, danske sundhedsmyndigheder og International Board of Lactation Consultants Examiners, IBLCE.

IBLCE er ansvarlig for den eksamen, som kvalificerer til en titel, som internationalt certificeret ammekonsulent.

Kursusdeltagerne evaluerer kurset efter hvert modul.

Læs den samlede Evaluering af Tværfagligt ammekursus 2017-2018.

Uddannelsen har siden 2010 været godkendt af Lactation Education Accreditation and Approval Review Committee (LEAARC) og er i 2018 blevet re-godkendt.

TIDLIGERE DELTAGERE UDTALER

Tidligere deltagere har udtalt følgende om uddannelsen:

“Med års erfaring som sygeplejerske, havde jeg ikke forventet, at jeg ville blive så begejstret, som jeg er blevet. 
Jeg går på arbejde hver dag med en større glæde og tilfredshed. Jeg føler virkelig, at jeg kan hjælpe familierne meget bedre nu. På trods af mange år indenfor dette speciale, har jeg lært bunker af nyt”. (Sygeplejerske)

“Jeg har fået rigtig meget ny viden om amning og finder den meget relevant i min hverdag. Det er dejligt at opleve, at teori og praksis går tæt hånd i hånd.” (Jordemoder)

“Den nye viden har været rigtig brugbar i det daglige arbejde, og jeg har flere gange undervist på ammetemadag i forhold til den nyeste viden fra ammekurset.” (Sundhedsplejerske)

KONTAKT

For yderligere oplysninger om uddannelsen til ammekonsulent kontakt:

Rasmus Helbo
Kursussekretær
Telefon: +45 35 47 57 57
Mail: rh@sundkom.dk

Ingrid Nilsson
Specialkonsulent, Ph.d. og IBCLC-cert.
Telefon: +45 22 67 20 06
Mail: in@sundkom.dk

DACLC

Som IBCLC’er kan man blive medlem af foreningen for internationalt certificerede ammekonsulenter i Danmark, DACLC.

Læs mere om DACLC på foreningens hjemmeside.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

TRIVSELSKURSER FOR SUNDHEDSPLEJERSKER

 Som sundhedsplejerske kan man nogle gange blive i tvivl om, hvordan man skal vejlede, når det ammede spædbarn ikke trives.

Ønsker du at få mere viden og gå i dybden med, hvordan og hvornår vi bør intervenere, hvis det ammede barn ikke er i trivsel, så kan dette kursus være noget for dig.

Program

 • Vækstkurver som arbejdsredskab og vurdering af afvigelser fra kurven
 • Udfordringer med amningen som f.eks. dårlig sutteteknik eller for lidt mælk
 • Dårlig trivsel pga. tilstande hos barnet som f.eks. neonatal dehydrering, gulsot eller stramt tungebånd
 • Interventionsmuligheder når det ammede barn trives dårligt: teknik og hjælpemidler
 • Drøftelse af cases med forskellige problemstillinger om børn i dårlig trivsel, og hvordan man kan håndtere disse

 

Oplægsholdere

 • Fagpersoner fra Kompetencecenter for Amning samt eksterne.

 

Tid og sted

Kurset udbydes i efteråret 2024. Mere information følger her på siden og ellers se nedenfor for mulighed for at arrangere jeres eget kursus.

Lokalt arrangeret kursus i trivsel?

Trivselskurset kan også arrangeres lokalt for sundhedsplejerskerne i en kommune.

Ved interesse, kontakt sundhedsplejerske, MPH, IBCLC Marianne Busck-Rasmussen pr. mail: mbr@sundkom.dk eller tlf.: 24 96 08 80.

SPECIALTILRETTELAGTE KURSER

Formål
At deltagerne får øget deres viden og kompetencer inden for specifikke emner efter behov i relation til amning. Det kan være nye retningslinjer fra sundhedsstyrelsen, der skal implementeres, eller tilbagevendende problemstillinger, som er svære at tackle i den praktiske ammevejledning.

Omfang og indhold
Tilrettelægges i tæt samarbejde mellem Kompetencecenter for Amning og pågældende arbejdsplads, organisation eller forening.

Et eksempel på indhold i et specialtilrettelagt 2-dages kursus i en sundhedsplejerskeordning kunne være: anatomi og fysiologi, programmet tryg start, tilbagelænet amning, overvægt og amning, sår og revner på brystvorterne, suttebrikker, udmalkning, brystoperation, svampeinfektioner og blokamning.

Tid og sted
Sørger arbejdspladsen, organisationen eller foreningen for.


Pris
Afhænger af deltagerantal og omfang af arrangementet.


For specialtilrettelagte kurser og temadage kontakt:

Ingrid Nilsson, mail: in@sundkom.dk eller telefon: +45 22 67 20 06

Marianne Busck-Rasmussen, mail: mbr@sundkom.dk eller telefon: +45 24 96 08 80

Christine Halling, mail: ch@sundkom.dk eller telefon +45 20 58 07 97